លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម (Cardholder)

កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់កាត

សំខាន់- សូមអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ខចែង និង លក្ខខណ្ឌ/និយមន័យសម្រាប់ BONGLOY UnionPay International Prepaid Card។

កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់កាតនេះ ("កិច្ចព្រមព្រៀង") បង្ហាញអំពីខចែង និង លក្ខខណ្ឌក្នុងការចេញ UnionPay Prepaid Card ជូនអ្នកដោយ Bongloy Payments PLC ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ("BONGLOY" ឬ "អ្នកចេញជូន")។

អ្នកចេញជូនគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

"កាត" មានន័យថា UnionPay Prepaid Card ដែលបានចេញជូនអ្នកដោយ BONGLOY។ តាមរយៈការទទួលយក និងការប្រើប្រាស់កាតនេះ អ្នកយល់ព្រមគោរពទៅតាមខចែង និង លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

"គណនីកាត" មានន័យថា កំណត់ត្រាដែលយើងរក្សាក្នុងគណនីសម្រាប់តម្លៃទូទាត់ទាក់ទិននឹងកាត។

"អ្នក" និង "របស់អ្នក" មានន័យថា បុគ្គល ឬបុគ្គលនានាដែលបានទទួលកាត និងបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កាតដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

"យើង" "យើងខ្ញុំ" និង "របស់យើងខ្ញុំ" មានន័យថា អ្នកចេញជូន សិទ្ធិវន្ដ សម្ព័ន្ធ ឬអ្នកទទួលសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំ។

អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា តម្លៃដែលមាននៅក្នុងគណនីកាតគឺមានកំណត់ស្មើនឹងមូលនិធិដែលអ្នកបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីកាត ឬត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីកាតជួសមុខឲ្យអ្នក។ អ្នកយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើផ្នែកខាងក្រោយនៃកាតភ្លាមៗនៅពេលទទួលបាន។ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់កាតគឺត្រូវបានកំណត់នៅផ្នែកខាងមុខនៃកាតរបស់អ្នក។ កាតគឺជាកាតបង់ប្រាក់មុន។ កាតមិនត្រូវបានភ្ជាប់តាមរបៀបណាមួយទៅគណនីផ្សេងទៀតទេ។ កាតមិនមែនជាកាតឥណទានទេ។ កាតមិនសម្រាប់ការលក់បន្តទេ។ អ្នកនឹងមិនទទួលការប្រាក់លើទឹកប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងគណនីកាតទេ។ កាតនឹងនៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកចេញជូន និងត្រូវតែប្រគល់ជូនវិញនៅពេលមានការទាមទារ។ កាតមិនអាចផ្ទេរ និងអាចលុបចោល ទាមទារមកវិញ ឬដកហូតបាននៅគ្រប់ពេលដោយពុំចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុន អនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន។ យើងខ្ញុំអាចបដិសេធមិនដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលយើងខ្ញុំជឿថាអាចបំពាននឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ថ្ងៃធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំគឺថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ ទោះបីជាយើងខ្ញុំបើកទ្វារក៏ដោយ។ ការប្រើពាក្យ "ថ្ងៃ" ដែលឃើញមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាថ្ងៃប្រតិទិន បើមិនដូច្នេះទេលើកលែងតែមានបង្ហាញផ្សេងពីនេះ។

កត់លេខកាតរបស់អ្នក និងលេខទូរស័ព្ទផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនដែលផ្តល់ជូននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅលើសន្លឹកក្រដាសដាច់ដោយឡែក ក្នុងករណីក្រែងកាតរបស់អ្នកត្រូវបានបាត់ ចោរលួច ឬបំផ្លាញ។ រក្សាទុកសន្លឹកក្រដាសនោះនៅក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។ សូមអានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងរក្សាវាសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកគណនីកាតថ្មី

ដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់មូលនិធិដល់សកម្មភាពភេវរកម្មណាមួយ និងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ ច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកត់ត្រាអំពីព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលបើកគណនីកាត។ តើនេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់អ្នក: នៅពេលអ្នកបើកគណនីកាត យើងខ្ញុំនឹងសុំឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដែលនឹងអាចឲ្យយើងខ្ញុំកំណត់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបាន។ យើងខ្ញុំក៏អាចសុំពិនិត្យច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក ឬឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតផងដែរ។

ការបើកដំណើរការកាតរបស់អ្នក

កាតរបស់អ្នកត្រូវមានការបើកដំណើរការ។ ដើម្បីបើកដំណើរការកាតរបស់អ្នក បើកកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទចល័តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាតរបស់អ្នក។ ចុចលើពាក្យ Activation។ ឬស្នើសុំឲ្យមានការផ្ញើតំណភ្ជាប់បើកដំណើរការទៅទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក។

លេខអត្តសញ្ញាណបុគ្គល

បន្ទាប់ពីអ្នកបើកដំណើរការកាតរបស់អ្នក តាមរយៈកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទចល័ត អ្នកនឹងស្នើសុំលេខ PIN 6 ខ្ទង់។ អ្នកមិនគួរសរសេរ ឬរក្សាទុកលេខ PIN របស់អ្នកជាមួយនឹងកាតរបស់អ្នកនោះទេ។ កុំប្រាប់លេខ PIN របស់អ្នកដល់នរណាម្នាក់។ នៅពេលបញ្ចូល PIN របស់អ្នក សូមពិនិត្យឲ្យច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញវាទេ និងមិនត្រូវបញ្ចូលលេខ PIN របស់អ្នកទៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាមួយដែលមើលទៅដូចជាមានការកែសម្រួល ឬគួរឲ្យសង្ស័យឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា មាននរណាម្នាក់លួចប្រើប្រាស់លេខ PIN របស់អ្នក នោះអ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំភ្លាមៗទៅតាមនីតិវិធីក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌដែលមានចំណងជើងថា "បន្ទុករបស់អ្នក លើការផ្ទេរដោយគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាត"។ នៅគ្រប់ពេល អ្នកអាចបើកកម្មវិធីដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការកាត ឬកំណត់ PIN ថ្មី។

អ្នកប្រើប្រាស់កាតដោយមានការអនុញ្ញាត

អ្នកទទួលខុសត្រូវលើរាល់ប្រតិបត្តិការមានការអនុញ្ញាតទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើង និងថ្លៃសេវាកម្មដែលបានកើតមានពីការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតប្រើប្រាស់កាត ឬលេខកាតរបស់អ្នក នោះយើងខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាអ្នកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់បែបនេះ ហើយអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ និងថ្លៃសេវាកម្មដែលបានកើតមានដោយសារបុគ្គលទាំងនោះ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការប្រើប្រាស់កាតនីមួយៗ អនុលោមទៅតាមខចែង និង លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ម្ចាស់កាតទីពីរ

អ្នកមិនអាចស្នើសុំបន្ថែមកាតសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ទៀតបានទេ។ សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានគណនីកាតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ការធានាអះអាងរបស់អ្នក

តាមរយៈការបើកដំណើរការកាត ឬតាមរយៈការរក្សាទុក ប្រើប្រាស់ ឬអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កាត អ្នកធានាអះអាងចំពោះយើងខ្ញុំថា:

 1. អ្នកមានអាយុយ៉ាងតិចបំផុត 15 ឆ្នាំ។

 2. អ្នកគឺនិវេសជនស្របច្បាប់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 3. អ្នកបានផ្ដល់ជូនយើងខ្ញុំនូវច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន អាសយដ្ឋានផ្លូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 4. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្ដល់ជូនយើងខ្ញុំទាក់ទិនទៅនឹងកាតគឺពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ។

 5. អ្នកបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមួយច្បាប់ និងយល់ព្រមភ្ជាប់កាតព្វកិច្ច និងគោរពអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 6. អ្នកទទួលយកកាត។

អនីតិជនអាយុតិចជាង 15 ឆ្នាំ ឬដោយគ្មានច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេញដោយរដ្ឋាភិបាល អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំធានារបស់ឪពុកម្ដាយមុននឹងបើកដំណើរការកាត។

សិទ្ធិដកប្រាក់

ជាមួយនឹង PIN របស់អ្នក អ្នកអាចប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកដើម្បីដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនបើកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិនានា ("ATM") ឬឧបករណ៍ទូទាត់តម្លៃទំនិញ ("POS") ដែលទទួលយកការដកប្រាក់ដោយពាណិជ្ជករ ដែលស្លាកសញ្ញាទទួលយក UnionPay ® ឬ BONGLOY®។ ប្រតិបត្តិការ ATM ទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការដកប្រាក់។

ប្រភេទកាត កាតបង់ប្រាក់មុន កាតនិម្មិត
កម្រិតទឹកប្រាក់ដក (ក្នុងមួយថ្ងៃ) US$1,000 មិនអនុវត្ត
កម្រិតនៃការទិញដោយឆូតកាត (ក្នុងមួយថ្ងៃ) US$2,500 US$2,500
កម្រិតនៃការទិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត (ក្នុងមួយថ្ងៃ) US$500 US$500
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់អតិបរមា (ក្នុងមួយថ្ងៃ) 2 ដង មិនអនុវត្ត

ការបញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងកាតរបស់អ្នក

អ្នកអាចបន្ថែមទឹកប្រាក់ចូលក្នុងកាតរបស់អ្នក ដែលហៅថា "ការផ្ទុកតម្លៃ" គ្រប់ពេល។ ទឹកប្រាក់អប្បបរមានៃការផ្ទុកតម្លៃលើកទីមួយគឺមានចំនួន US$5.00។ កាតត្រូវតែបានផ្ទុកយ៉ាងតិចបំផុតទឹកប្រាក់អប្បបរមានៅពេលមានការទិញកាតនៅតាមទីតាំងសាខា។ ទឹកប្រាក់អប្បបរមាក្នុងពេលផ្ទុកតម្លៃបន្ថែមនីមួយៗគឺ US$5.00 តាមរយៈដៃគូភ្នាក់ងារ ឬតាមអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រអតិថិជន។ ទឹកប្រាក់អតិបរមានៃការផ្ទុកតម្លៃលើកទីមួយនៅពេលទិញកាតគឺ US$500.00 នៅតាមទីតាំងដៃគូភ្នាក់ងារ។ ទឹកប្រាក់អតិបរមានៃការផ្ទុកតម្លៃបន្ថែមនីមួយៗគឺ US$2,500.00។ តាមអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រអតិថិជន ទឹកប្រាក់អតិបរមានៃការផ្ទុកតម្លៃបន្ថែមគឺ US$500.00 ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ រហូតដល់ US$2,500.00 ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក /លក្ខណៈពិសេស

ទឹកប្រាក់អតិបរមាដែលអាចចំណាយលើកាតរបស់អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃគឺ US$2,500.00។ តម្លៃអតិបរមានៃកាតរបស់អ្នកគឺកំណត់ត្រឹមUS$2,500.00។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកដើម្បីទិញ ឬជួលទំនិញ ឬសេវាកម្មគ្រប់ទីកន្លែងដែលទទួលយកកាត UnionPay ឬកាត BONGLOY ដរាបណាអ្នកចំណាយលើសពីតម្លៃដែលមាននៅក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នក។ ពាណិជ្ជករខ្លះមិនអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កាតធ្វើការបំបែកប្រតិបត្តិការដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់កាតសម្រាប់ការទូទាត់តាមផ្នែកខ្លះសម្រាប់ទំនិញ និងសេវាកម្ម និងទូទាត់ផ្នែកដែលនៅសល់ តាមទម្រង់នៃរូបិយមាត្រាមួយផ្សេងទៀតនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងធ្វើការបំបែកប្រតិបត្តិការ ហើយវាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ ពាណិជ្ជករ នោះអ្នកត្រូវជម្រាបដល់ពាណិជ្ជករឲ្យកាត់តែទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ដែលមាននៅក្នុងកាតទៅ កាតបានហើយ។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវតែរៀបចំទូទាត់ផ្នែកដែលនៅសល់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់មួយផ្សេងទៀត។ ពាណិជ្ជករខ្លះអាចតម្រូវឲ្យធ្វើការទូទាត់ សមតុល្យនៅសល់ជាសាច់ប្រាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចជម្រាបដល់ពាណិជ្ជករថាអ្នកចង់ធ្វើការបំបែកប្រតិបត្តិការនៅមុនពេលឆូតកាតរបស់អ្នកទេ នោះកាតរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវច្រាលចោល។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកនៅស្ថានីយ៍សាំងស្វ័យប្រវត្តិ ("ទូទាត់នៅទូរចាក់ប្រេង") ពាណិជ្ជករអាចអនុញ្ញាតជាមុនលើទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការរហូតដល់ US$99.00 ឡើងទៅ។ ប្រសិនបើមានការច្រានចោលកាតរបស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះក៏ដោយ សូមធ្វើការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការទិញ​របស់អ្នកនៅខាងក្នុងជាមួយនឹងអ្នកគិតលុយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ កាតរបស់អ្នកនៅភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ សម្រាប់ការទិញជួលរថយន្ដ ឬសម្រាប់ការទិញស្រដៀងគ្នានេះ នោះពាណិជ្ជករអាចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាមុនលើទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទិញមួយនឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់ 15% ឡើងទៅ ដើម្បីធានាបាននូវមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់ទឹកតែ ឬចំណាយមិនបានគ្រោងទុកដែលបានកើតមាន។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាមុននឹងត្រូវដាក់ស្ថានភាព "រក្សាទុក" នៅលើទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានរហូតដល់ពាណិជ្ជករផ្ញើជូនយើងខ្ញុំនូវចំនួនទឹកប្រាក់ចុងក្រោយនៃការទិញរបស់អ្នក។ នៅពេលទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ចុងក្រោយ ទឹកប្រាក់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាមុនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរក្សាទុកនឹងត្រូវដកចេញ។ វាអាចមានរយៈពេលរហូតដល់ដប់ (10) ថ្ងៃ សម្រាប់ការដកប្រាក់ចេញពីស្ថានភាពរក្សាទុក។ ក្នុងអំឡុងថិរវេលារក្សាទុក អ្នកនឹងមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាមុននោះទេ។

សម្រាប់ហេតុផលសន្ដិសុខ យើងខ្ញុំអាចកម្រិតទឹកប្រាក់ ឬចំនួនប្រតិបត្តិការដែលអ្នកអាចធ្វើនៅលើកាតរបស់អ្នក។ កាតរបស់អ្នកមិនអាចប្ដូរជាប្រាក់បានទេ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកសម្រាប់លេងល្បែងភ្នាល់អនឡាញ ឬប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់បានទេ។

គ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំកាត់បន្ថយតម្លៃដែលមាននៅក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នកតាមទឹកប្រាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការ និងថ្លៃសេវាកម្មដែលគិត។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់លើសពីទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នកតាមរយៈប្រតិបត្តិការណាមួយ ឬប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការលើសពីមូលនិធិដែលមាននៅលើកាតរបស់អ្នក នោះអ្នកត្រូវរក្សាទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងចំពោះយើងខ្ញុំសម្រាប់ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ និងថ្លៃសេវាកម្មដែលគិត។

អ្នកមិនមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ការទូទាត់ប្រាក់ទិញ ឬប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ណាមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកទេ។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការ ហើយបន្ទាប់មកខកខានមិនបានទិញទំនិញនោះដូចបានគ្រោងទុក នោះការអនុម័តអាចនាំឲ្យមានការដាក់ក្នុងស្ថានភាពរក្សាទុកនូវទឹកប្រាក់នោះរហូតដល់សាមសិប (30) ថ្ងៃ។

ការប្រគល់ជូនវិញ និងការបង្វិលប្រាក់សងវិញ

ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការបង្វិលប្រាក់សងវិញដោយហេតុផលណាមួយសុំសម្រាប់ទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលបានទទួលដោយប្រើប្រាក់កាតរបស់អ្នក នោះអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការចុះឥណទានទៅក្នុងកាតរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រាក់បង្វិលសងវិញនោះ និងល់ព្រមចំពោះគោលនយោបាយស្ដីពីការបង្វិលប្រាក់សងវិញរបស់ពាណិជ្ជករនោះ។ អ្នកចេញជូនមិនទទួលខុសត្រូវលើការប្រគល់ គុណភាព សុវត្ថិភាព ភាពស្របច្បាប់ ឬចំណុចផ្សេងទៀតនានានៃទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលអ្នកទិញពីអ្នកដទៃដោយប្រើប្រាស់កាតទេ។ វិវាទបែបនេះទាំងអស់ត្រូវតែលើកឡើង និងដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងពាណិជ្ជករដែលអ្នកបានទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មទាំងនោះ។

ការប្ដូរកាត

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្ដូរកាតរបស់អ្នកដោយហេតុផលណាមួយ នោះសូមត្រឡប់ទៅកាន់សាខាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកបានទិញកាតនោះដើម្បីធ្វើការប្ដូរភ្លាមៗ។សូមអានឧបសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងឯកសារនេះ។

ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងជារូបីយប័ណ្ណបរទេស

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រាក់របស់អ្នក ឬធ្វើការទិញជារូបិយប័ណ្ណមួយក្រៅពីរូបិយប័ណ្ណកាតរបស់អ្នក នោះទឹកប្រាក់ត្រូវកាត់ចេញពីមូលនិធិរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្ដូរដោយ BONGLOY ទៅជាទឹកប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណកាតរបស់អ្នក។ អត្រាប្តូររូបីយប័ណ្ណរវាងរូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ និងរូបិយប័ណ្ណវិក្កយបត្រដែលប្រើសម្រាប់ការដំណើរការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺជាអត្រាដែលបានជ្រើសរើសដោយ BONGLOY ពីប្រភេទអត្រាដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារលក់ដុំរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទដំណើរការ ដែលអាចមានភាពខុសគ្នាពីអត្រាដែល BONGLOY ខ្លួនឯងទទួលបាន ឬអត្រាកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាធរមានសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទដំណើរការនោះ។

បង្កាន់ដៃ

អ្នកគួរយកបង្កាន់ដៃនៅពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមរក្សាទុក ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការ និងបង្កាន់ដៃរបស់អ្នក។

សមតុល្យគណនីកាត/របាយការណ៍តាមកាលកំណត់

អ្នកទទួលខុសត្រូវលើការតាមដានតុល្យភាពដែលមានក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នក។ ជាទូទៅ ពាណិជ្ជករនឹងមិនអាចកំណត់អំពីសមតុល្យដែលមានរបស់អ្នកបានទេ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការដឹងអំពីសមតុល្យដែលមានរបស់អ្នកមុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការ។ អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាននៅសល់ក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នកតាមរយៈការមើលសមតុល្យដែលមាននៅក្នុង App។

ឧបសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវាកម្ម

ទឹកប្រាក់សោហ៊ុយចំណាយទាំងអស់នឹងត្រូវដកពីគណនីកាតរបស់អ្នក និងបានវាយតម្លៃដរាបណាមានសមតុល្យនៅសល់ក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នក លើកលែងតែហាមឃាត់ដោយច្បាប់។ នៅពេលណាដែលសមតុល្យគណនីកាតរបស់អ្នកមានតិចជាងទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មដែលបានវាយតម្លៃ នោះសមតុល្យគណនីកាតរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មដែលនាំឲ្យមានសមតុល្យ​សូន្យនៅលើគណនីកាតរបស់អ្នក។

ភាពសម្ងាត់

យើងខ្ញុំអាចលាតត្រដាងព័ត៌មានដល់តតីយជនអំពីកាតរបស់អ្នក ឬប្រតិបត្តិការដែលអ្នកបានធ្វើ:

 1. ក្នុងករណីវាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

 2. ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ថិភាព និងលក្ខខណ្ឌកាតរបស់អ្នកសម្រាប់តតីយជនដូចជា ពាណិជ្ជករ។

 3. ដើម្បីគោរពអនុវត្តទៅតាមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ដីកាបង្គាប់របស់តុលាការ ឬលក្ខខណ្ឌរាយការណ៍ផ្លូវច្បាប់ ឬរដ្ឋបាលផ្សេងទៀត។

 4. ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមតាមរយៈការផ្ដល់ជូនយើងខ្ញុំនូវលិខិតអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នក។

 5. ដល់និយោជិត សវនករ សម្ព័ន្ធ អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម ឬមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំ តាមដែលចាំបាច់។

 6. បើមិនដូច្នេះទេ ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

បន្ទុករបស់យើងខ្ញុំលើការខកខានក្នុងការបំពេញ~~~~ប្រតិបត្តិការ

ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមិនអាចបំពេញប្រតិបត្តិការបានត្រឹមត្រូវពីកាតរបស់អ្នកទាន់ពេលវេលា ឬក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឹមត្រូវអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នក នោះយើងខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវលើការខាតបង់ ឬការខូចខាតរបស់អ្នក។ ទោះបីជាយ៉ាងណា មានករណីលើកលែងខ្លះ។ យើងខ្ញុំនឹងមិនទួលខុសត្រូវទេ ក្នុងករណីដូចជា:

 1. ប្រសិនបើតាមរយៈមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងកាតរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការ។

 2. ប្រសិនបើពាណិជ្ជករបដិសេធមិនទទួលយកកាតរបស់អ្នក។

 3. ប្រសិនបើ ATM ដែលអ្នកដកប្រាក់មិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់។

 4. ប្រសិនបើទូរអេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការមិនមានប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកបានដឹងអំពីបញ្ហានោះនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ។

 5. ប្រសិនបើសិទ្ធិប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកត្រូវផ្អាក បន្ទាប់ពីអ្នកបានរាយការណ៍ថាអ្នកបានបាត់កាតរបស់អ្នក។

 6. ប្រសិនបើមានទឹកប្រាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរក្សាទុក ឬមូលនិធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោមដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ ឬរដ្ឋបាល ឬបន្ទុកផ្សេងទៀតដែលហាមឃាត់វា។

 7. ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមានហេតុផលជឿថា ប្រតិបត្តិការដែលបានស្នើសុំឡើងគឺពុំមានការអនុញ្ញាត។

 8. ប្រសិនបើស្ថានភាពហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំ (ដូចជាអគ្គីភ័យ ទឹកជំនន់ ឬកុំព្យូទ័រ ឬការខកខានមិនអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបាន) បង្អាក់ដល់ការបំពេញប្រតិបត្តិការ សូម្បីតែយើងខ្ញុំបានអនុវត្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងសមហេតុផលហើយក៏ដោយ។

 9. ករណីលើកលែងផ្សេងទៀតដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នក។

បន្ទុករបស់អ្នកលើការផ្ទេរដោយគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាត

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា កាតរបស់អ្នកត្រូវបានបាត់ ឬចោរលួច ឬថា មាននរណាម្នាក់ធ្វើការផ្ទេរ ឬអាចផ្ទេរទឹកប្រាក់ចេញពីគណនីកាតរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នក សូមធ្វើការផ្ងើរ មកកាន់អ៊ីម៉ែលរបស់ contact@bongloy.com។ ប្រសិនបើកាតរបស់អ្នកត្រូវបានបាត់ ឬចោរលួច យើងខ្ញុំនឹងបិទគណនីកាតរបស់អ្នកដើម្បីបង្ការការខាតបង់។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត

កាតរបស់អ្នក និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចផ្ទេរបានទេ។ យើងខ្ញុំអាចផ្ទេរសិទ្ធិរបស់យើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាន។ ការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកគឺស្ថិតនៅក្រោមវិធាន និងនិយាមជាធរមានទាំងអស់របស់សភាពទូទាត់ ឬសមាគមផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការ។ យើងខ្ញុំមិនលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំដោយការយឺតយ៉ាវ ឬការខកខានមិនបានអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយនៅពេលណាមួយនោះទេ។ ប្រសិនបើមានបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានកំណត់ថាមានទុព្វលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបានក្រោមវិធាន ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលណាមួយ នោះសុពលភាព ឬភាពអាចអនុវត្តបាននៃបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានរងការប៉ះពាល់ទេ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

ការកែសម្រួល និងការលុបចោល

យើងខ្ញុំអាចកែប្រែ ឬធ្វើវិសោធនកម្មខចែង និង លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានគ្រប់ពេល។ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែនានាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាននៅមុនកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៃការកែប្រែនោះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើការកែប្រែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីសុវត្ថិភាព នោះយើងខ្ញុំអាចធ្វើការកែប្រែបែបនេះដោយពុំចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនទេ។ យើងខ្ញុំអាចលុបចោល ឬផ្អាកកាតរបស់អ្នក ឬកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានគ្រប់ពេល។ អ្នកអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈការប្រគល់កាតជូនមកយើងខ្ញុំវិញ។ ការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់អ្នកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ ឬកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់អ្នកដែលកើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមុនពេលបញ្ចប់ទេ។

ក្នុងករណីដែលគណនីកាតរបស់អ្នកត្រូវបានលុបចោល បិទ ឬបញ្ចប់ ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ អ្នកអាចស្នើសុំឲ្យមានការបង្វិលសមតុល្យដែលនៅសល់ជូនអ្នកវិញតាមរយៈមូលប្បទាន ប័ត្រផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានទទួលសំបុត្រដែលយើងខ្ញុំមាននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់យើងខ្ញុំ។ សេវាកម្មនេះត្រូវគិតថ្លៃសេវាកម្ម។ សូមអានឧបសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវាកម្មខាងលើ។ អ្នកចេញជូនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធប្រគល់ជូនវិញនូវនូវសមតុល្យនៅសល់ដែលមានទឹកប្រាក់តិចជាង $1.00។

ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកលើប្រតិបត្តិការមានវិវាទ

ក្នុងករណីដែលមានភាពមិនស្របគ្នា ឬចម្ងល់អំពីប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នក សូមផ្ងើរមកកាន់អ៊ីម៉ែលរបស់ dispute@bongloy.com។ អ្នកត្រូវទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំមិនឲ្យហួសពីហុកសិប (60) ថ្ងៃប្រតិទិន បន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយប្រតិបត្តិការទៅក្នុងគណនីកាត។

អ្នកយល់ព្រមសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងខ្ញុំ និងផ្ដល់ព័ត៌មាន ឬឯកសារបន្ថែមតាមដែលយើងខ្ញុំអាចត្រូវការដើម្បីទាមទារសុំ​សំណង។

នៅពេលយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានលម្អិត និង/ឬឯកសាចាំបាច់ហើយ យើងខ្ញុំនឹងកំណត់ថាតើមានភាពមិនស្របគ្នាបានកើតឡើងដែរទេ។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាលាយ លក្ខណ៍អក្សរ ហើយអ្នកមិនផ្ដល់ជូនក្នុងរវាងហុកសិប (60) ថ្ងៃប្រតិទិន បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលយើងខ្ញុំបានចុះផ្សាយប្រតិបត្តិការដែលអ្នកសាកសួរ នោះយើងខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយការទាមទារសុំជូនអ្នកបានទេ។

យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់អ្នកអំពីលទ្ធផលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំកំណត់ថាមានភាពមិនស្របគ្នាបានកើតឡើង នោះយើងនឹងកែតម្រូវភាពមិនស្របគ្នានោះយ៉ាងទាន់ពេលវេលា និងចុះឥណទានទៅក្នុងគណនីកាត។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសម្រេចថា គ្មានភាពមិនស្របគ្នាទេ នោះយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនអ្នកនូវសេចក្ដីពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរ។

ការត្រួតពិនិត្យភាសាអង់គ្លេស

រាល់សំណៅបកប្រែនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួល​របស់អ្នក។ អត្ថន័យនៃខចែង និង លក្ខខណ្ឌ និងការអះអាងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអនុលោមទៅតាមនិយមន័យ និងបំណកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេស។ រាល់សំណៅបកប្រែនានាដែលបានផ្ដល់ជូនមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងសំណៅច្បាប់ដើមជាភាសាអង់គ្លេសនោះទេ។

ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន

សម្រាប់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន ឬព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទិននឹងកាតរបស់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំនៅអាសយដ្ឋាន:

Bongloy Payments PLC 

Prepaid Card

លេខ 87 ផ្លូវលេខ 63 ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: +855(0)23 532 0888 contact@bongloy.com