អំពីយើង

អំពីក្រុមហ៊ុនយើង

បងឡូយ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ និង បច្ចេកវិទ្យា

យើងមានទំនុកចិត្តថា​ នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ គ្រប់គ្នាក៏អាចទទួលបាននូវសេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចពីអតិថិជនរបស់ពួកគេ ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗ។ បច្ចេកវិទ្យា របស់ពួកយើងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញមួយនេះ។ ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ពួកយើង ស្ថិតនៅ ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមរបស់យើង

បងឡូយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេស និង ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៏អាជីវកម្ម
ដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

Chanda Pen

Chanda

David Wilkie

David

Nita Pov

Nita

Samnang Chhun

Samnang

Soklina Soy

Soklina

Sokmesa Khiev

Sokmesa

Sokunthea Hoeun

Sokunthea

Sovon Khom

Sovon