អំពីយើង

អំពីក្រុមហ៊ុនយើង

បងឡូយ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ និង បច្ចេកវិទ្យា

យើងមានទំនុកចិត្តថា​ នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ គ្រប់គ្នាក៏អាចទទួលបាននូវសេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចពីអតិថិជនរបស់ពួកគេ ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗ។ បច្ចេកវិទ្យា របស់ពួកយើងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញមួយនេះ។ ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ពួកយើង ស្ថិតនៅ ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមរបស់យើង

បងឡូយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេស និង ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៏អាជីវកម្ម
ដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

Chanda Pen

Chanda

David Wilkie

David

Rin Darin

Darin

Nita Pov

Nita

Ly Phanna

Phanna

Samnang Chhun

Samnang

Sereyrath

Sereyrath

Sivhuang

Sivhuang

Soklina Soy

Soklina

Sokmesa Khiev

Sokmesa

Sokunthea Hoeun

Sokunthea

Sovon Khom

Sovon

Sreyban

Sreyban