អំពីយើង

អំពីក្រុមហ៊ុនយើង

បងឡូយ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ និង បច្ចេកវិទ្យា

យើងមានទំនុកចិត្តថា​ នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ គ្រប់គ្នាក៏អាចទទួលបាននូវសេវាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចពីអតិថិជនរបស់ពួកគេ ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗ។ បច្ចេកវិទ្យា របស់ពួកយើងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញមួយនេះ។ ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ពួកយើង ស្ថិតនៅ ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ប្រទេសកម្ពុជា។