តើ បងឡូយ ជាអ្វី?

Bongloy គឺជាក្រុមហ៊ុន FinTech នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលផ្តោតចំបងទៅលើ Open API ។ API ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ប្រកបដោយភាពបត់បែន របស់យើងខ្ញុំអាចជួយសម្រួលឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នក ធ្វើការទូទាត់និងបោះផ្សាយប័ណ្ណ(Cards)តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា អ្នកគ្រប់គ្នាអាចប្រើប្រាស់និងចូលរួមចំណែកដោយរលូនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថលនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ បង្កើតគណនីទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ សម្រាប់ពត៍មានបន្ថែម.

បង្កើតគណនី សាកល្បង Sandbox

ការទូទាត់

Payments infrastructure for Cambodia

Bongloy connects with both local and international payment providers to enable your business to accept payment from Cambodia and abroad.

Pricing

2.9% + $0.20 per successful charge

Built for developers

Whether you're building a marketplace, mobile app, online storefront, or subscription service, Bongloy has the payments you need.

ស្វែងយល់បន្ថែម សាកល្បង

Cards

To manage your card, download the Bongloy app.

We issue UnionPay Prepaid Cards that can be used to make purchases in stores, online, across Cambodia and globally.

សុវត្ថិភាព

PCI DSS

Anyone involved with the processing, transmission, or storage of card data must comply with the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Bongloy has been audited by an independent PCI Qualified Security Assessor (QSA) and is certified as a PCI Level 1 Service Provider. This is the most stringent level of certification available in the payments industry.