តើ Bongloy ជាអ្វី?

Bongloy ជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅកម្ពុជាដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការទូទាត់ការចំណាយប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអីនធឺណេតបាន។

បង្កើតគណនី សាកល្បង Sandbox

មុខងារចំបង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការទទួលប្រាក់សម្រាប់កម្ពុជា

Bongloy ធ្វើការជាដៃគូជាមួយ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនវេលុយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មលោកអ្នកអាចវេលុយបង់លុយ និងទទួលប្រាក់ពីអតិថិជននៅក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេសបាន។

បង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានវិទ្យា

ទោះបីជាអ្នកកំពុងសង់ទីផ្សារ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ហាងលើបណ្ណាញ ឬ សេវាជាវជាប្រចាំ Bongloy មានអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការ។

ស្វែងយល់បន្ថែម សាកល្បងការបង្ហាញ
Features

តំលែ

គ្មានកម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ចាប់ផ្តើមគិតលុយតែនៅពេលអាជីវកម្មអ្នកចំណេញប៉ុណ្ណោះ។

គ្មានកម្រៃសេវាលាក់លៀម

Bongloy គ្មានកម្រៃសេវារៀបចំ គ្មានកម្រៃសេវាប្រចាំខែ និងគ្មានកម្រៃថែរក្សាកាតទេ។

តម្លៃដែលងាយយល់

Bongloy គិតនៃកម្រៃសេវា តែពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ដោយជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ។ ប្រាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកតាមធនាគារ ដោយស្វ័យប្រវត្តិម្ដងក្នុង១សប្តាហ៍។

Handshake

ដៃគូរសហការ

  • Checkfront