តើ Bongloy ជាអ្វី?

Bongloy ជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅកម្ពុជាដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការទូទាត់ការចំណាយប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអីនធឺណេតបាន។

បង្កើតគណនី សាកល្បង Sandbox

មុខងារចំបង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការទទួលប្រាក់សម្រាប់កម្ពុជា

Bongloy ធ្វើការជាដៃគូជាមួយ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនវេលុយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មលោកអ្នកអាចវេលុយបង់លុយ និងទទួលប្រាក់ពីអតិថិជននៅក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេសបាន។

បង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានវិទ្យា

ទោះបីជាអ្នកកំពុងសង់ទីផ្សារ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ហាងលើបណ្ណាញ ឬ សេវាជាវជាប្រចាំ Bongloy មានអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការ។

ស្វែងយល់បន្ថែម សាកល្បងការបង្ហាញ

តំលែ

គ្មានកម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ចាប់ផ្តើមគិតលុយតែនៅពេលអាជីវកម្មអ្នកចំណេញប៉ុណ្ណោះ។

គ្មានកម្រៃសេវាលាក់លៀម

Bongloy គ្មានកម្រៃសេវារៀបចំ គ្មានកម្រៃសេវាប្រចាំខែ និងគ្មានកម្រៃថែរក្សាកាតទេ។

តម្លៃដែលងាយយល់

Bongloy គិតនៃកម្រៃសេវា តែពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ដោយជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ។ ប្រាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកតាមធនាគារ ដោយស្វ័យប្រវត្តិម្ដងក្នុង១សប្តាហ៍។

សុវត្ថិភាព

PCI DSS

Anyone involved with the processing, transmission, or storage of card data must comply with the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Bongloy has been audited by an independent PCI Qualified Security Assessor (QSA) and is certified as a PCI Level 1 Service Provider. This is the most stringent level of certification available in the payments industry.

ដៃគូរសហការ

  • Union Pay
  • Checkfront